Befolkning, migration & fattigdom

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.42-v.6

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Var bor människor det många människor i världen och i Sverige (och var bor det få)?
Vad är orsaken till att det bor många människor på dessa platser (och inte alls på andra platser)?
Varför blir vi fler människor på jorden och hur mäter man detta?
Vad har vi för nytta av demografi och hur kan vi använda befolkningspyramider?
Varför föds det fler barn i fattiga länder och hur kan den demografiska transitionen förklara detta?
Varifrån flyr människor idag och var tar de flesta vägen?
Vad innebär det att vara flykting i ett flyktingläger?

Vad menas med migration & urbanisering och vad orsakar dessa fenomen?
Hur påverkar Push- och pull-faktorer migration och urbanisering?
Vilka konsekvenser får urbanisering och vad innebär det att leva i slumområden?
Vilka samband finns mellan migration, fattigdom och människors hälsa?
Vad menas med U-land och vad som är typiskt för dessa länder?
Vad kan organisationer göra för att påverka situationen för flyktingar och för att minska fattigdomen i Världen?
Vad orsakar fattigdom/fattigdomens onda cirkel?
Vilka möjligheter har vi att påverka situationen?
v.49-v4
Vad menas med segregation?
Vad menas med afrofobi?
Vad kan det innebära att komma till ett nytt land (positivt och negativt)?
Vad får nyanlända för stöd av kommunen i Värmdö?
Vad kan kommunpolitiker göra för att påverka situationen för människor på flykt? (bostäder, bidrag, skatter, utbildning)
Hur styrs Värmdö kommun idag?
Vilka likheter och skillnader går att se mellan de politiska partierna i frågan om flyktingar.
Hur bedömer man trovärdigheten i en källa?
Vilka likheter och skillnader går att se i flyktingars situation på Värmdö och de som befinner sig i flyktingläger runt om i världen?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte (geografi):
  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Förankring i kursplanens syfte (samhällskunskap):
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Centralt innehåll från kursplanen (för eleven)

=> Förklara med exempel var det bor många människor i världen och i Sverige (och var bor det få).
=> Förklara orsakerna till att det bor många människor på dessa platser (och inte alls på andra platser).
=> Förklara orsakerna till att vi blir fler människor på jorden och hur mäter man detta. (demografi, födelsetal, dödstal, naturlig befolkningsökning)
=> Förklara för vem demografi är viktigt och på vilket sätt. (befolkningspyramider)
=> Förklara orsaker till att det föds fler barn i fattiga länder och hur kan den demografiska transitionen förklara detta.
=> Förklara med hjälp av den demografiska transitionen hur Sveriges befolkning har förändrats under de senaste 200 åren.
=> Beskriv varifrån det  flyr mest människor idag och var de flesta tar vägen.
=> Beskriv vad innebär det att vara flykting i ett flyktingläger.
=> Förklara vad som menas med migration & urbanisering och vad som orsakar dessa fenomen.
=>Förklara hur Push- och pull-faktorer påverkar migration och urbanisering.
=>Visa på konsekvenser av urbanisering om man ser det ur olika perspektiv och visa på konsekvenser av att leva i slumområden.
=>Förklara vilka samband som finns mellan migration, urbanisering,  fattigdom och människors hälsa.
=> Förklara vad som menas med U-land och vad som är typiskt för dessa länder.
=> Förklara vad organisationer kan göra för att påverka situationen för flyktingar och för att minska fattigdomen i Världen.
=>Förklara vad som orsakar fattigdom/ vad som menas med fattigdomens ”onda cirkel” och se samband till sårbara platser, klimat och konflikter.
=> Dra slutsatser om vilka möjligheter vi i Sverige har att påverka situationen för flyktingar och människor i fattiga länder.

v.49-v4
=> Förklara vad som gör en källa trovärdig utifrån den mall vi använder oss av (se bilaga).
=>Ge exempel och förklara de viktigaste områden som kommunen har ansvar för.
=> Förklara hur Värmdö kommun styrs (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen).
=> Förklara begreppet asylsökande, nyanländ och segregation.
=>Förklara begreppet afrofobi.
=> Visa på konsekvenser av att komma till ett nytt land (positivt och negativt)
=> Ge exempel och förklara vad nyanlända får för stöd av kommunen i Värmdö.
(bostäder, bidrag, skatter, utbildning)
=>Visa och förklara likheter och skillnader mellan de politiska partierna i frågan om flyktingar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Befolkning, migration och fattigdom matris ht 17

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi bygger vidare på den bas vi har från områden om flyktingar, sårbara platser, konflikter för att nu studera världens befolkning i stort, var människor flyr från, var människor migrerar från. Detta kopplas sedan samman med vad det är som orsakar fattiga länder i Världen.
För att bättre förstå dessa stora frågor bjuder vi in experter från organisationer, myndigheter och personer med erfarenheter i dessa frågor. Dessa fördjupar vår bild av t ex läget i Sydsudan och flyktingarnas situation där. Dessa personer ger oss också en bild av hur mottagandet av flyktingar ser ut här på Värmdö. Utöver detta får vi också en inblick i vad som faktiskt kan åstadkommas/göras för att påverka situationen.

Efter vecka 48 kommer vi jobba med en utställning och parallellt med detta jobb sätter vi kommunen i fokus för att se hur bla politiker tänker kring dessa frågor.
Här träffar vi först en expert som ger oss tips innan vi kontaktar de olika partierna.
Uppdraget sedan är att granska trovärdigheten i det källor som använts. Därefter ska vi hitta sätt att sprida kunskaperna vidare.

Material:

Kallkritikguiden vt 18

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har muntliga diskussioner och en muntlig analys. Detta följer vi upp med 2 skriftliga analyser.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.42: Varför bor människor där de bor
v.43: Varför blir vi fler? Befolkningspyramider & demografi
v.45: Analys Sverig och var flyr människor i från
v.46: Urbanisering, slumområde, fattiga länder
v.47: Röda korset, Fattigaländer, repetion
v.48: Clowner utan gränser, skriftlig analys
v.49: SIDA, Välkommen till Värmdö, Utställning start
v.50: Utställning, kommunen,
v.2: Kommunens uppgifter, styrelse och ansvar för nyanlända
v.3: Vi träffar expert (en klass) tar fram frågor till partier och tar kontakt. Vistartar parallellt med källkritik.
v.4: Vi träffar expert (en klass) tar fram frågor till partier och tar kontakt. Vi startar parallellt med källkritik.
v.5: Vi presenterar våra partier övar källkritik
v.6: Källkritikanalys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Sverige har haft det största flyktingmottagandet i modern tid och vi jobbar med att fördjupa förståelsen för varför människor flyr och orsakerna till fattigdom. På samma gång söker vi grundorsaker i världens demografin och med denna grund möter vi olika aktörer som försöker bidra. Vi avslutar med att se hur politiker i Värmdö tänker i dessa frågor och vi funderar på hur vi själva kan vara med och bidra och påverka det som sker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi jobbar med omvärlden och tar i den i undervisningen, samtidigt som vi försöker påverka det som sker.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.