Faktatexter / Skogens djur

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? V.11-19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad vet vi om skogens djur? Hur tar vi reda på det vi vill vet?

Hur skriver vi en faktatext?

Hur vet vi att källan vi använder är trovärdig?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
Förankring i kursplanens syfte

Svenska

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

No

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Centralt innehåll från kursplanen

Svenska

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

No

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Svenska

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

No

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom våra möten med djurens spår i vår närmiljö väcktes lusten att ta reda på mer om de djuren. Vi har samlat in de djur vi kan få se när vi besöker Skansen vid ett senare tillfälle.

Vi samtalar om vad vi redan vet om faktatexter. Vi tar reda på hur vi arbetar med olika källor. Vi tar reda på hur vi kan tänka källkritiskt.

Vi söker information om våra djur med hjälp av olika källor.

Vi skriver egna faktatexter i par. Vi kopplar bilder till texten.

Vi redovisar för varandra. Vi skapar en egen faktabok med våra texter och bilder

Vi gör ett studiebesök på Skansen.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi dokumenterar genom att skriva egna faktatexter och kopplar bilder till den på våra ipads. Vi redovisar muntligt för varandra med stöd av presentation.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

V.11

Vi går ut i skogen och letar spår från djur. Vilka djur kan vi hitta ? Vi placerar ut kort med nordiska djur och eleverna får leta efter dem. Det finns 4 kort av varje djur. När de hittar ett kort ska de låta och se ut som djuret för att hitta sin grupp.

V.12

Vi har en samling och pratar om ämnet faktatexter. Vi gör griffeltavlan där vi fyller på vad vi redan vet om faktatexter. Vi gör det i grupper och skickar sedan runt våra griffeltavlor.

När vi ska använda oss av källor är det viktigt att ta reda på vilka källor vi kan lita på och hur vi kan göra det. För att lära oss lite mer om källor och källkritik använder vi oss av UR.se. Vi tittar på ett program som heter Hur vet du det? och den handlar om en tjej som ska starta en ”vovvevlogg”.

 

V.13

Vi delar in eleverna i grupper. De får en bild av ett djur från skogen. Eleverna får i gruppen fundera kring vad de redan vet om sitt djur. Vi påbörjar en Vt-rutin : Det här vet jag redan, det här vill jag ta reda på, det här vet jag nu. Vi börjar med vad vi redan vet om vårt djur och funderar på vad vi vill ta reda på. Vi fyller i detta i våra faktarutor.

Vi fortsätter och tittar på ett avsnitt ur ”Hur vet du det?” Vi samlar på oss smarta källkritiska frågor som vi ska ställa.  Hur, när, vem, vad och varför?

V.13-14

Vi har en modellektion i hur vi använder oss av cowboyen som strategi när vi tar oss an en faktatext. Vi stryker under nyckelord som vi sedan ska använda för att skriva vår egen faktatext. Vi gör det gemensamt på tavlan med hjälp av projektorn. Vi valde en faktatext om ekorren från Ne.se.

Eleverna får sedan egna faktatexter om sitt djur där de använder sig av lässtrategi för att plocka ut det viktigaste ur texten. De stryker under den fakta de tycker är viktig. Viktigt att inte stryka under långa stycken bara den fakta ex. brun med lång svans, 5 ungar, gryt,
När de senare ska skriva sin text sätter de in dem i meningar.

Eleverna får till stöd faktarutor med olika rubriker. De ska nu skriva in den fakta de hittat i passande ruta.

Vi fortsätter och tittar på ett avsnitt ur ”Hur vet du det?”

V.15-16

Vi fortsätter arbeta med våra faktatexter. Eleverna skriver nu faktatexter utifrån nyckelorden i faktarutorna. De skriver hela meningar till en sammanhängande text. De får välja en bild som passar till texten. De använder sig av sina ipads och skriver i google docs genom google classroom.

I grupper om 4 elever eller två par läser kompisarna sina texter och får kamratrespons utifrån en mall vi använt tidigare.

Vi fortsätter och tittar på ett avsnitt ur ”Hur vet du det?”

V.17

Vi tränar på att berätta om våra djur inför det avslutande besöket på Skansen. Vi läser våra faktatexter för varandra för att vi ska kunna berätta om djuret när vi står vid hägnet på Skansen.

Vi fortsätter och tittar på ett avsnitt ur ”Hur vet du det?”

V.18

Nu är det dags för vår final. Vi ska få se vårt djur i verkligheten på skansen. Vi åker buss och båt för att ta oss till Skansen. Vi delar in eleverna i tre par i varje grupp. Det är 6 grupper. De får en karta som de ska utgå ifrån för att hitta en bra väg runt till alla djuren. De besöker de 3 olika djuren och berättar för varandra. De andra grupperna antecknar spännande fakta de får höra om de olika djuren.

V.19

Vi gör en utvärderingar av skansenbesöket på våra ipads. Eleverna får ett dokument på classroom. De berättar vad de gjort, vilka djur de fått veta något om och vilka andra djur de fick se.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom intresset för djur får våra elever en meningsfull ingång till att skriva egna faktatexter.  Vi följer upp det tidigare ämnet ”spår”.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som en kraftfull källa till inlärning. Vi lär av varandra och är goda förebilder. Våra olika förmågor och intressen berikar de olika ingångarna vi har till ämnet. Genom att uppleva och lära sig mer om vår natur på ett tänkande och kreativt sätt så tror vi att vi kommer kunna ta hand om vår miljö på ett ännu bättre sätt. Genom förståelse och nyfikenhet kommer vi närmare naturen.

Vi pedagoger är medforskande och delaktiga. Vi ser lyssnandet och dokmentationen som en viktig del i hela processen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.