Dramalek

Ansvarig/Ansvariga lärare:  Anna Berlind

När, under vilka veckor? Hela läsåret 17/18
Under en period av nio veckor har en mångrupp (12-grupp) dramalek.

 

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där eleverna vågar prata, komma med förslag och lösningar i leksammanhanget?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?
Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla gestaltningsövningar?
Hur kan vi bli medvetna om våra känslor?
Hur kan vi bli medvetna om våra leksignaler?
Vilka är leksignalerna?

Övergripande mål från LGR11
2.1 Normer och värden:
Skolans mål är att varje elev

• respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

2.2 Kunskaper:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama, och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Centralt innehåll från kursplanen

Skapande och estetiska uttrycksformer
– Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupplekar och gestaltningsövningar där alla är delaktiga genom att vara aktiva och bidra med förslag på hur vi kan utveckla lekar och övningar eller föreslå nya.
Ibland arbetar vi alla tolv tillsammans, ibland i smågrupper tex i par eller tregrupp beroende på vilken lek eller övning som passar.
Avslappning och reflektion.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna kommer från olika förskolor därför är det viktigt att vi under året i Pluto strävar efter gemensamma förhållningssätt där goda relationer mellan eleverna får möjlighet att växa.
Möta nya kamrater i en mindre grupp där lek, fantasi och kreativitet har ett tydligt innehåll.

Lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksammanhanget.

Skapa en gemensam lekbank.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och elevernas upplevelser.