Division

Ansvarig/Ansvariga: Karoline Wallbeck-Hallgren

När, under vilka veckor? v.3-4

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

När använder du division? Hur hänger division och multiplikation ihop?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

– Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Se sambanden mellan multiplikation och division. Förstå att man kan ta hjälp av multiplikation för att lösa en division då de är varandras motsatser.
– Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Känna sig trygg med hur man tänker och räknar med division; både innehållsdivision och delningsdivision.
– Förmåga att föra, följa och värdera matematiska resonemang.
– Förmåga att kommunicera använda matematikens uttrycksformer.
Kunna delge och hjälpa varandra med sina tankar och strategier.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Förstå sambandet mellan multiplikation och division. Kunna använda sina tabellkunskaper till divisionsuppgifter.
– Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
Lära sig olika strategier för att skriva och lösa divisionsuppgifter.
– Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Skriva egna räknesagor utifrån enkla divisionsuppgifter. Delge, arbeta och lösa varandras räknesagor.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Arbeta mycket med praktiskt, laborativt material, för att dela upp mängder i jämna högar. Vi använder små whiteboard-tavlor. Hur skriver man om det inte går att dela jämnt? Arbeta med pengar samt spela spel och lekar. Vi kommer även arbeta med färdighetsträning i matteboken Pixel 2A. Dessutom kommer vi i dialog delge varandra hur vi tänker samt lära av varandras tankar och strategier.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntliga, praktiska övningar tillsammans, whiteboard-tavlor samt diagnos.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v. 3
Introducera division med frågeställningen: I vilka situationer behöver man dela? Hur gör du för att dela lika?
Vi delar tillsammans ”fågelfrön” (multilink-klossar) till fåglar. Hur många frön får de var?
Introducerar hur man skriver en division med täljare, nämnare och bråkstreck samt kvot (nämner dessa termer).
Färdighetstränar i Pixel 2A.
Spelar spel, lägger multiplikationspussel, snottror.
v.4
Samtalar och visar sambandet mellan multiplikation och division. Visar det med olika praktiska övningar med klossar på mattan. Eleverna skriver på sina tavlor, både multiplikation och division. Hittar likheter och skillnader mellan de två räknesätten.
Färdighetstränar i Pixel 2A.
Avslutar med en diagnos.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

– kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit
till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer lyssna mycket på varandra och delge våra tankar och strategier. Vi kommer alltså lära av varandra, samarbeta och hjälpas åt. Division är en viktig del av matematiken som man har stor användning av i det verkliga livet t.ex då man ska dela lika eller betala notan tillsammans. Eleverna måste känna att de har nytta av division för att det ska vara värdefullt.