Create a country – Human rights

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? V 41 – 48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hitta på ett eget land!

Hur påverkar FN’s Mänskliga Rättigheter ett samhälle och personerna som lever däri?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 

 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Läsförståelse Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

Muntlig framställning Förbättra

Muntlig interaktion Formulera sig och kommunicera i tal

Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

Skriftlig framställning – Förbättra

Visa förståelse

Följa instruktioner

Använda språkliga strategier för att förstå

Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Realia Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Realia – Jämföra

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupp och individuellt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativt genom projektets alla delar. Summativt i muntlig redovisning av landet, i grupp och skriftlig redovisning av familjerna, individuellt.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 41-42 – Projektintroduktion. Mänskliga Rättigheter i Sverige idag.

Mänskliga rättigheter – (minst) fem stycken, översätt, bearbeta. (i förenklad form)

V 42-43 – Mänskliga rättigheter – (minst) fem stycken, översätt, bearbeta.

Hitta på lagar/regler/normer som speglar era fem mänskliga rättigheter.

V 43- Hitta på lagar/regler/normer som speglar era fem mänskliga rättigheter.

(Välja redovisningsformer).

 

V 44 – LOV

 

V 45 – Inlämning lagar, regler, normer. Brainstorm, sammanställning och inlämning av Fakta om landet.

V 46 – Hitta på två väldigt olika familjer som bor i landet. Hur lever de sina liv i landet, med de lagar, normer, värderingar, ideologier som råder utifrån era mänskliga rättigheter. (Gruppnivå: Hitta på olika familjer/släkter till gruppen. Fokus på olikheter i familjebildning, förutsättningar, levnadsvillkor och strukturer. Individnivå: skriva om två familjer/släkter. (alla väljer egna))

V 47 – Bearbetning av familjetexter.

V 47 – Inlämning text om familjer/släkter. Sammanlänka och strukturera information om landet, familjer/släkter. Förbered muntlig redovisning (gruppnivå).

V 47/48 – Muntliga redovisningar/inspelningar.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Mänskliga rättigheter är konstant aktuellt!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.