en sekund i taget

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.35-38 (39)

Vad?  

Du ska skriva ett brev och berätta om dig själv. Brevet ska vara anpassat efter mottagaren.

Du ska utifrån brevet skapa en keynote-presentation och berätta om dig själv.

Du ska med stöd av din keynote hålla en muntlig presentation inför klassen och berätta om dig själv.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver man ett brev?

Vilka skrivregler gäller för ett brev?

Hur delar man in texten i stycken?

Hur får man en tydlig struktur i ett brev?

Hur gör man för att våga prata inför publik?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
 • Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
 • Olika digitala hjälpmedel, till exempel digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav för E, aktuella delar av matrisen

Kunskapskraven i progression, E, C och A finns på Schoolsoft kopplade till uppgiften. Nedan ses kunskapskraven för E.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer läsa några brev så att ni får se exempel på hur man kan skriva.

Vi kommer prata om vad man ska tänka på när man skriver brev så som hälsningsfras, datum, inledning, innehåll, avslutning och avslutningsfras.

Vi kommer att lära oss hur man kan in ett brev i olika stycken och hur man kan tänka kring styckeindelning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen består av:

 1. Ett brev som ska lämnas in i Classroom. Se datum på Schoolsoft.
 2. En muntlig presentation.

Bedömningen sker formativt hela tiden i klassrummet:
1. Vad du säger, dvs hur du uttrycker dig och vilket språk du använder för att skriva brevet bedöms.
2. Vad du skriver, dvs hur du anpassar ditt språk och hur du och tänker på läsaren bedöms.

3. Hur du ger respons på andras brev och hur du är aktiv med uppgifter i klassrummet. Det kan vara hur du är med och diskuterar meningsbyggnad, innehåll och ordval i olika brev.

Här kan du se texttriangeln, det är en modell för hur jag bedömer text och för dig att tänka på när du skriver:

Överst i triangeln är det som bedöms allra mest, dvs om texten är anpassad efter den som ska läsa den och själva syftet med texten.

Sen kommer innehåll och texttyp, det betyder att man bedömer om innehållet är relevant, intressant och anpassat efter texttypen. Alla texter följer ett visst mönster som kallas texttyp.

Med struktur och disposition menar man om texten har en röd tråd, om allt är kommer i en viss ordning med en sak per stycke.

Meningsbyggnad betyder att meningarna ska vara fullständiga och varierade. Fullständiga meningar betyder att läsaren måste förstå allt, det får inte fattas något ord i meningen som gör att man inte förstår. Med variation menas bland annat att meningarna kan börja på olika sätt och att meningarna hänger ihop med hjälp av till exempel sambandsord.

Ordval betyder vilka ord du väljer att använda och om du kan använda många olika ord som både är korta och långa. Till långa ord räknas ord på sju bokstäver eller fler.

Sist i triangeln kommer rättstavning och användning av skiljetecken. Se till att du använder rättstavningsprogrammet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Vi läser några olika brev och analyserar hur de är uppbyggda. Ni får en stödstruktur för att kunna skriva ert eget brev. Ni börjar skriva på era egna brev.
v.36 Ni fortsätter skriva på era brev. Vi läser varandras brev och ger respons utifrån en responsmall. Ni kommer få öva på att ge och ta emot respons. Detta är även ett område som bedöms. Brevet lämnas in i Classroom i slutet av veckan.
v.37 Ni börjar med era keynotepresentationer och vi övar på att prata inför varandra i smågrupper. Ni får även öva på att ge feedback/kamratrespons.
v.38 Muntliga presentationer med feedback.

Material:

Brev Venus

Checklista, muntlig presentation

Keynote, presentation

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att kunna formulera ett brev som är anpassat efter mottagaren är en demokratisk rättighet och en grundläggande färdighet för att kunna göra sin röst hör som medborgare.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lär tillsammans och av varandra.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.