Åk 6 – Demokrati & diktatur

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven):

Fetmarkerade ord är viktiga begrepp
S = sidor i Samhällskunskapsboken.

 • Hur är det att leva i en diktatur? (för barn, vuxna, motståndare, journalister, diktatorn, tortyr) S.88-89
 • Vad är ett parti? s. 97
 • Vilka partier är de största i Sverige (ex med i Riksdagen) Anteckningar/keynote: Höger-vänsterskalan)
 • Vad menas med höger-vänsterskalan? Anteckningar/keynote: Höger-vänsterskalan)
 • Vad behöver man tänka på när man ska vara källkritisk? (Anteckningar/keynote: källkritik)
 • Vad skiljer partierna när det gäller skatter och miljöfrågor? (Anteckningar/keynote: partier)
 • Varför har vi val i Sverige? S.96-97
 • Vem får rösta och hur gör man när man röstar? (röstsedel, valkuvert, valskärm, valhemlighet, valurna, röstmottagare/valförättare, s.96-97 eller inklistrad lapp)
 • Varför vill man vinna valet?
 • Vad ska vi med skatten till? (Anteckningar/keynote: Riksdagen & regeringen)
 • Vad hjälper skatten er barn/ungdomar med? (film – Dröm om demokrati del 3, se länk)
 • Vad är Riksdagens viktigaste uppgifter och vem leder arbetet i Riksdagen? (stifta lagar, skatter, bidrag, talman)(Anteckningar/keynote: Riksdagen & regeringen)
 • Vad är regeringens viktigaste uppgifter? (förslag/propositioner, verkställa/genomföra beslut) s. 96
 • Hur är det att leva i en demokrati?(för barn, vuxna, motståndare, journalister, politiker) S.88-89
 • Vad menas med direkt demokrati och representativ demokrati? s.90
 • Hur kan du påverka politiska beslut? s.98-99
 • Hur bildas en regering och vilka är med i den? (statsminister, ministrar) s.96
 • Vilka var det som kämpade för rösträtt i Sverige och hur har man gjort i andra länder ex Baltstaterna och Sydafrika? s. 100-103
Material:
– Ljudfil med genomgång av Lpp:

– Keynote – klicka för länk Demokrati & diktatur – valet (elev)
– Film: Dröm om demokrati: https://urskola.se/Produkter/205416-Drom-om-demokrati-Partipolitik
– Samhällskunskapsboken
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  => Ha förståelse för vad det innebär att leva i en demokrati och vilka möjligheter detta ger jämfört med att leva i en diktatur.
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
=> Vi studerar miljöfrågor och vad det innebär att leva i demokrati och diktatur.
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
=> vi söker förklara hur val går till och vad Riksdag och regering gör.
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
=> Utifrån ex miljöfrågan se hur olika partier resonerar.
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
=> utifrån grundfrågor jobba med att granska källor.
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
=> Jämföra ex skillnader mellan direkt demokrati och indirekt demokrati.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp­drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

matris Demokrati o diktatur 2018 ak 6

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi bygger vidare på vår start från våren där vi fångade upp hur det kan vara i en diktatur. Vi lade också grunden för att börja förstå vår demokrati och då med fokus på partier, högervänsterskalan.

Nu bygger vi vidare med genom att först väva in källkritik, för att få detta som glasögon att använda under vårt arbete. Sedan tar vi oss an valet och miljöfrågor. Vi tar oss till skolans valstuga och ser hur valet går till.

Efter valdagen jobbar vi med att förstå vad är det som Riksdagen och regeringen gör. Utifrån detta knyter vi ihop avsnittet med att se vad demokrati innebär så här långt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Vad har vi med oss, källkritik, miljöfrågan
v.36: Miljöfrågan, valdagen/valstugan, källkritik
v.37: Hur styrs Sverige- Riksdagen, regeringen
v.38: Hur styrs Sverige – Riksdagen, regeringen, talman
v.39: Källkritik, regeringsbildning
v.40:Demokrati i olika former – hur kan man påverka
v.41: När Sverige fick rösträtt och andra delar av världen.
v.42: Repetition, Analys Demokrati & diktatur

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på starten från vårterminen då vi började förbereda valet under hösten. Vi bygger en djupare förståelse för fenomenet demokrati och dess motsats, diktatur.
I arbetet med dessa områden väver vi in källkritik och hur man jobbar källkritiskt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.