1900-talet Historia

Ansvarig/Ansvariga: Patrik, 
När, under vilka veckor? V.45 – 8

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är bakgrunden (Orsakerna) till de stora världskrigen?
Vilka är personerna som påverkar utvecklingen under 1900-t?
Slutar konflikterna efter andra VK?
Vad händer mellan 1:a och 2:a VK?
Vad är kalla kriget och vilka är det viktiga aktörerna?
Hur har det som hände under den här tiden påverkat oss idag?
Vilka lärdomar kan vi som lever nu dra av händelseutvecklingen under världskrigens tid?
Varför skedde denna utveckling och vilka konsekvenser fick händelserna på kort och lång sikt?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Se samband & orsaker

Göra jämförelser
Se ur olika perspektiv
Dra slutsatser
Ställa frågor
Kritiskt granska källor
Se konsekvenser

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Historia

* Världskrigen, orsaker, följder.

* Demokratisering i Sverige. Skapandet av politiska partier, folkrörelser (kvinnorörelsen) och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuteten och förändringen av synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

* Framväxten av Svenska välfärdssamhället.

* Historiska perspektiv på urfolket, samernas och övriga minoriteters situation i Sverige.

* Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens fall och nya maktförhållanden i Världen.

* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

* Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

* Hur historia kan användas för att förstå hur den tid vi lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

Religion

* Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

* Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

* Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Uppgifter kopplade till förmågorna.
Hela avsnittet avslutas eventuellt med ett filmprojekt där eleverna i grupp skall redovisa en historisk period.
Det kommer ett förhör på Orsaker till världskrigen så förbered er.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker skriftligt i en analysuppgift kring Orsaker, ett filmprojekt kring efterkrigstiden och en muntlig analys efter att projektet är färdigt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi utgår från Digitala boken Gleerups (Historia 7-9) ”Första världskriget”, ”Mellankrigstiden”, ”Andra världskriget”
V.45 – Bakgrund – Eleverna läser om Imperialismen och Kolonialismen
V.46 – Orsak till första VK
STOPPA KRIGET!!!!
V.47 – Första VK
V.48 –  Första VK/mellankrigstiden
V.50 – Orsaker till andra VK, Hitlers väg till makten. Ev källkritik
V.51 – Sista veckan på termin (Efter behov)
V.2 – Andra VK. Jobba med Orsaker och konsekvenser/Uppgifter (Sverige)
– Identifiera orsakerna bakom första VK och andra VK. Jämför dessa och resonera kring vilka likheter men även skillnader du kan hitta. Vilka varningssignaler tänker du att man skall vara observant på i framtiden?

  • På vilket sätt påverkade de nationalistiska och Imperialistiska tankarna det som sker under denna period? (orsaker, konsekvenser)
  • Jämför första och andra världskriget. (Vilka likheter och skillnader kan du se på, Varför de startade? är det olika orsaker eller samma? Vilka är aktörerna (perspektiv)?
  • Varför fick världen två världskrig så nära inpå varandra? (orsaker, konsekvenser) (slutsats)
  • Vilka saker bidrog till att det blev ett andra världskriget?  (Orsaker/samband)
V.3 – Andra Världskriget
V.4-  Andra världskriget,  Konsekvenser andra VK – Kalla kriget (Sverige)
V.5 – Kalla kriget – Andra världskrigets konsekvenser En gruppuppgift där ni gemensamt lär om en period under kalla kriget. Dessa ska sedan redovisas för klasskamraterna.
Historiaprojekt solen 2019
V.6 –  Kalla kriget. Gruppuppgift
V. 7 – Kalla krigets konflikter. Spår idag? Gruppuppgift/redovisning
V. 8 – Prov
Gleerups avsnitt om kalla kriget
Att tänka på till provet.
Vilka är de stora händelserna under efterkrigstiden. Varför är de viktiga, d.v.s hur påverkar de?
Vilka förändringar sker för befolkningen både globalt och i Sverige?
Hur är var det at leva under denna period?
Varför var relationen så kall mellan öst och väst?
Hur kan vi idag se spår av denna tidsperiod? D.v.s hur påverkas vi idag?
V.9 – LOV
Här kommer de presentationer och anteckningar som lämnats in:
1965 – 1977 Den riktiga 1985 – 1991 1985-1991 Kalla kriget 1977-1985 Manus So presentation Presentation 10 2 So 1950 – 1958 use this

 

 

Matris:

Använda en historisk referensram: tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Förklara orsaker och samband

(samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk- mord)

(hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i)

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Beskriva (förklara och se samband) utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förslag/slutsats/kärna (till tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer)

(om människors levnadsvillkor)

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

För at förstå varför världen ser ut som den gör idag och varför vissa relationer fortfarande är problematiska behöver man ha koll på det historiska skeendet under 1900-talet

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

För att förstå varför samhället ser ut som det gör behöver eleverna ha en förståelse för vad som format vår tillvaro. Ex varför är relationen mellan Ryssland och USA som den är? Vilka spår har världskrigen lämnat hos oss? Vilka spår har efterkrigstiden lämnat? Vad gjorde Sverige till det välstatsland som det faktiskt är?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Hur påverkar historiska händelser relationen politiskt mellan dagens världsledare?

Pedagogisk dokumentation

Länkar:

Sverige i beredskap

Andra världskriget år för år

Första världskriget bakgrund

Första Världskriget

Hitler

prezi-mac

Mellankrigstiden anteckninga

Vill ni se hela serien om Vietnamkriget finns den här: https://www.svtplay.se/video/16392678/the-vietnam-war/the-vietnam-war-aldrig-glomma

Info kring personer från Nazityskland

Första världskriget bakgrund

Orsaker världskrigen

Föreläsningar finns här:
Om Hitler:
Video:

Orsakerna till WW1

Glada 20-talet